اعضاء گروه

ليست اعضاي گروه نرم افزار

1

دكتر محمد مهدي اثني عشري

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari

2

دكتر حامد خانميرزا

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza

3

مهندس مهدي زمانيان

مربي

http://wp.kntu.ac.ir/zamanian

4

دكتر سعيد صديقيان كاشي

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/sedighian

5

دكتر سعيد فرضي

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi

6


دكتر علي احمدي

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi

7


دكتر محمد جعفر تارخ

استاد

https://wp.kntu.ac.ir/mjtarokh

8


دكتر سيد حسين خواسته

استاديار

http://wp.kntu.ac.ir/khasteh

9


دكتر سميه عليزاده

استاديار

https://profile.kntu.ac.ir/~s.alizadeh


 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/28
تعداد بازدید:
3728
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.