ليست دروس

درس‏هاي گروه 1

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

معماري نرم‌افزار

Software Architecture

3

اول

دكتر اثني‏ عشري

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=342

2

ارزيابي كارآيي سيستم‌هاي كامپيوتري

Performance Evaluation of Computer Systems

3

اول

دكتر تارخ

---

3

داده‌كاوي

Data Mining

3

اول

دكتر عليزاده

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=257

4

پردازش موازي

Parallel Processing

3

دوم

دكتر موسوي ‏نيا

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=40

5

سيستم‌هاي عامل پيشرفته

Advanced Operating Systems

3

---

---

---

6

الگوريتم‌هاي پيشرفته

Advanced Algorithms

3

---

---

---

7

پايگاه داده پيشرفته

Advanced Databases

3

دوم

دكتر فرضي

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=376

 

درس‏هاي گروه 2

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

مديريت پروژه‌هاي نرم‌افزار

Software Project Management

3

---

---

---

2

الگوها در مهندسي نرم‌افزار

Patterns in Software Engineering

3

دوم

دكتر اثني ‏عشري

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=370

3

رايانش ابري

Cloud Computing

3

اول

دكتر صديقيان

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=137

4

بازيابي پيشرفته اطلاعات

Advanced Information Retrieval

3

اول

دكتر فرضي

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=331

5

تحليل‌ها و سيستم‌هاي داده‌هاي حجيم

Analytics and Systems of Big Data

3

اول

دكتر خواسته

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=145

6

سيستم‌هاي توزيع‌شده

Distributed Systems

3

اول

دكتر خانميرزا

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=340

7

موتورهاي جستجو و وب‌كاوي

Search Engines and Web Mining

3

---

---

---

8

شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته

Advanced Computer Networks

3

اول

دكتر قاسمي

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=8

9

هوش تجاري

Business Intelligence

3

---

---

---

10

سيستم‌هاي پيشنهاد دهنده

Decision Support Systems

3

اول

دكتر دادخواه

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=267

11

اصول و كاربردهاي اينترنت اشيا

IoT: Fundamentals and Applications

3

دوم

دكتر ده ‏يادگاري/دكتر صديقيان

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=393

 

درس‏هاي گروه 3

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

يك درس از ساير گرايش‌ها يا دانشكده‌ها با تاييد دانشكده

-

-

-

-

-

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/01
تعداد بازدید:
2955
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.